ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ БАДМІНТОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА»

 • ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ БАДМІНТОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА» є добровільною, незалежною, неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян України та створена для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння розвитку бадмінтону, для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.
 • Повне найменування Організації:
  українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ БАДМІНТОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА».
  англійською мовою: «BADMINTON FEDERATION OF IVANO-FRANKIVSK»
 • Організація здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», законодавством України та цим Статутом.
 • Організація будує свою роботу на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу своїх членів, прозорості, відкритості та публічності.
 • Організація набуває статусу юридичною особою з моменту її державної реєстрації, може мати самостійний баланс, відокремлене майно, всі не заборонені законом види рахунків в установах банків, штампи і печатки встановленого зразка.
 • Організація може мати свою символіку, яка затверджується Загальними зборами та підлягає реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.
 • Діяльність Організації поширюється на всю територію України.
 • Організація здійснює діяльність метою якої не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників Організації.

МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Основною метою діяльності Організації є сприяння розвитку бадмінтону, задоволення та захист законних національних, соціальних, економічних, культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів Організації; підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особистості, зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя.
 • Завданнями (напрямами діяльності) Організації є:
  – сприяння створенню умов для фізичного розвитку суспільства;
  – залучення широких верств населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, підвищення майстерності спортсменів;
  – сприяння підготовці кадрів для роботи в такому виді спорту як бадмінтон;
  – розробка та впровадження фізкультурно-оздоровчих, спортивних комплексних і цільових програм Організації;
  – сприяння реалізації проектів і програм державних органів, установ, організацій, інших об’єднань громадян, які відповідають меті і статутним завданням Організації;
  – популяризація та утвердження здорового способу життя серед населення;
  – сприяння розвитку спорту та фізичної культури;
  – здійснення та захист прав і свобод, задоволення законних національних, соціальних, економічних, спортивних та інших спільних інтересів громадян і своїх членів;
  – участь у розробленні та виконанні програм розвитку бадмінтону;
  – взаємодія з органами влади, в порядку та в межах, визначених чинним законодавством України, щодо формування та реалізації державної політики щодо розвитку та популяризації бадмінтону в м. Івано-Франківську та Україні;
  – організація спортивних та інших заходів серед членів Огранізації;
  – сприяння розвитку та зміцненню міжнародних спортивних зв’язків.

Кошик

Your Cart is Empty

Back To Shop