ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ БАДМІНТОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА»

 • ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ БАДМІНТОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА» є добровільною, незалежною, неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян України та створена для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння розвитку бадмінтону, для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.
 • Повне найменування Організації:
  українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ БАДМІНТОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА».
  англійською мовою: «BADMINTON FEDERATION OF IVANO-FRANKIVSK»
 • Організація здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», законодавством України та цим Статутом.
 • Організація будує свою роботу на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу своїх членів, прозорості, відкритості та публічності.
 • Організація набуває статусу юридичною особою з моменту її державної реєстрації, може мати самостійний баланс, відокремлене майно, всі не заборонені законом види рахунків в установах банків, штампи і печатки встановленого зразка.
 • Організація може мати свою символіку, яка затверджується Загальними зборами та підлягає реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.
 • Діяльність Організації поширюється на всю територію України.
 • Організація здійснює діяльність метою якої не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників Організації.

МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Основною метою діяльності Організації є сприяння розвитку бадмінтону, задоволення та захист законних національних, соціальних, економічних, культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів Організації; підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особистості, зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя.
 • Завданнями (напрямами діяльності) Організації є:
  – сприяння створенню умов для фізичного розвитку суспільства;
  – залучення широких верств населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, підвищення майстерності спортсменів;
  – сприяння підготовці кадрів для роботи в такому виді спорту як бадмінтон;
  – розробка та впровадження фізкультурно-оздоровчих, спортивних комплексних і цільових програм Організації;
  – сприяння реалізації проектів і програм державних органів, установ, організацій, інших об’єднань громадян, які відповідають меті і статутним завданням Організації;
  – популяризація та утвердження здорового способу життя серед населення;
  – сприяння розвитку спорту та фізичної культури;
  – здійснення та захист прав і свобод, задоволення законних національних, соціальних, економічних, спортивних та інших спільних інтересів громадян і своїх членів;
  – участь у розробленні та виконанні програм розвитку бадмінтону;
  – взаємодія з органами влади, в порядку та в межах, визначених чинним законодавством України, щодо формування та реалізації державної політики щодо розвитку та популяризації бадмінтону в м. Івано-Франківську та Україні;
  – організація спортивних та інших заходів серед членів Огранізації;
  – сприяння розвитку та зміцненню міжнародних спортивних зв’язків.

 

PUBLIC ORGANIZATION “IVAN-FRANKIVSK BADMINTON FEDERATION”

 • PUBLIC ORGANIZATION “IVAN-FRANKIVSK BADMINTON FEDERATION” is a voluntary, independent, non-profit public organization that unites citizens of Ukraine and was created to satisfy and protect the legitimate social, economic, creative, national-cultural, sports and other common interests of its members, promotion development of badminton, for the realization of the purpose and tasks provided for in this Statute.
 • Full name of the Organization:
  in Ukrainian: PUBLIC ORGANIZATION “IVAN-FRANKIVSKA BADMINTON FEDERATION”.
  in English: “BADMINTON FEDERATION OF IVANO-FRANKIVSK”
 • The organization carries out its activities in accordance with the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine “On Public Associations”, the legislation of Ukraine and this Statute.
 • The organization builds its work on the principles of voluntariness, self-government, free choice of the territory of activity, equality before the law, lack of property interest of its members, transparency, openness and publicity.
 • The organization acquires the status of a legal entity from the moment of its state registration, it can have an independent balance sheet, separate property, all types of accounts in bank institutions that are not prohibited by law, stamps and seals of the established model.
 • The organization may have its own symbols, which are approved by the General Assembly and are subject to registration in accordance with the procedure established by the current legislation of Ukraine.
  The activities of the Organization extend to the entire territory of Ukraine.
 • The Organization carries out activities, the purpose of which cannot be the receipt and distribution of profit among the founders, members of management bodies, other persons related to them, as well as among the employees of the Organization.

PURPOSE AND DIRECTIONS OF THE ORGANIZATION’S ACTIVITIES

 • The main purpose of the Organization’s activities is to promote the development of badminton, to satisfy and protect the legitimate national, social, economic, cultural, sports and other common interests of the Organization’s members; increasing the role of physical culture and sports in the comprehensive development of the personality, strengthening health, forming a healthy lifestyle.
 • The tasks (areas of activity) of the Organization are:
  – promoting the creation of conditions for the physical development of society;
  – the involvement of broad sections of the population in physical culture and health and sports activities, improving the skills of athletes;
  – promotion of personnel training for work in such a sport as badminton;
  – development and implementation of physical culture and health, sports complex and targeted programs of the Organization;
  – assistance in the implementation of projects and programs of state bodies, institutions, organizations, and other associations of citizens that correspond to the purpose and statutory tasks of the Organization;
  – popularization and approval of a healthy lifestyle among the population;
  – promoting the development of sports and physical culture;
  – implementation and protection of rights and freedoms, satisfaction of legitimate national, social, economic, sports and other common interests of citizens and their members;
  – participation in the development and implementation of badminton development programs;
  – interaction with the authorities, in the manner and within the limits determined by the current legislation of Ukraine, regarding the formation and implementation of state policy regarding the development and popularization of badminton in the city of Ivano-Frankivsk and Ukraine;
  – organization of sports and other events among members of the Organization;
  – promoting the development and strengthening of international sports ties.

Кошик

Your Cart is Empty

Back To Shop